Thứ tư, 1/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 486

Quy trình và thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

Căn cứ Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình gửi đến Cha mẹ học sinh Quy trình và thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87