Điạ chỉ: 01 Đất Thánh, F6, Tân Bình

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung

Ngày sinh: 13/10/1968

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân

Ngày sinh: 1/1/1979

Phó Hiệu Trưởng